Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng Long

Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

[ File # csp9751902, License # 1973128 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / maxxyustas

1. Tính cấp thiết của đề tài

LỜI MỞ ĐẦU

Động lực làm việc là những yếu tố thôi thúc, động viên người lao động tự giác và sáng tạo thực hiện công việc nhằm đạt được mục tiêu nhất định. Đó là một trong những vấn đề then chốt được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu, bởi đây chính là nguồn gốc thúc đẩy tăng năng suất lao động, tăng doanh thu lợi nhuận và nâng cao chất lượng nguồn lực con người viết thuê luận văn thạc sĩ.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tạo động lực cho người lao động và với mong muốn tìm hiểu sâu hơn và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tôi chọn đề tài “Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng Long
12”.

2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Vấn đề tạo động lực trong lao động là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, nó thúc đẩy người lao động hăng say làm viậc nâng cao năng suất lao động. Tôi xin nêu một số luận văn liên quan đến chủ đề này dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

1/ Tạo động lực cho người lao động tại Công ty điện toán và truyền số liệu của
Lê Ngọc Hưng (2012) Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội.

2/ Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại Khách sạn Hương
Giang của Trần Ngọc Quyền (2014), Trường Đại học Kinh tế Huế.

Các luận văn này đã đề cập một cách có hệ thống nội dung những vấn đề lý luận cơ bản về động lực lao động và tạo động lực lao động trong doanh nghiệp, tuy nhiên các luận văn này còn có những ý kiến khác nhau vậy để làm sáng tỏ hơn vấn đề này và giúp mọi người có cái nhìn tổng quan hơn về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp tôi đi sâu vào tìm hiểu nghiên cứu, phân tích đánh giá và đưa ra giải pháp hoàn thiện việc viết thuê luận văn thạc sĩ, nâng cao công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng Long 12.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Làm rõ những cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động.
Phân tích đánh giá thực trạng để tìm ra các ưu điểm, tồn tại trong công tác tạo động lực tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng Long 12.

Đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại nhằm hoàn thiện nâng cao công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng Long 12.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu:

Động lực lao động và Công tác tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp.

Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

4.2. Phạm vi nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng Long 12 giai đoạn 2012 – 2014, giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty đến năm 2020.

5. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu là: Khảo sát, điều tra, phỏng vấn các nhu cầu của người lao động và ban lãnh đạo Công ty, tổng hợp, phân tích, thống kê với mục đích để so sánh đối chiếu giữa lý thuyết và thực tế công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao
công nghệ Thăng Long 12.

Nguồn dữ liệu sử dụng cho đề tài là nguồn dữ liệu thứ cấp trích dẫn từ các báo cáo của công ty, các phòng ban và các thông tin đăng tải trên website
Thanglong12.com.vn, cũng như nguồn dữ liệu sơ cấp thu thập từ điều tra phỏng vấn
129 người lao động và Ban lãnh đạo trong Công ty.

Từ khóa:

Viết thuê luận văn thạc sĩ

viết thuê luận văn cao học

viết thuê luận án tiến sĩ

Categories: Luận văn thạc sĩ

Tags: