Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần INTIMEX Việt Nam

Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài

Có nhiều yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp, nguồn lực (gồm nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, nguồn lực cơ sở vật chất kỹ thuật…) là một trong những yếu tố đó: Nguồn lực nào cũng quan trọng và cùng hỗ trợ cho nhau tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp cho dù có nguồn tài chính phong phú lớn mạnh cũng trở nên vô nghĩa khi thiếu đi yếu tố con người. Con người sẽ biến những máy móc thiết bị hiện đại phát huy có hiệu quả hoạt động của nó trong việc tạo ra sản phẩm dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ.

Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết khai thác nguồn lực này có hiệu quả, nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh, để nâng cao chất lượng trong công tác quản trị nhân sự, công tác tuyển dụng nhân sự “đầu vào” để có một nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, có đạo đức phải được đặt lên hàng đầu.

2. Mục đích nghiên cứu đề tài

Mục đích tổng quát:

Vận dụng các nguyên lý về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp để phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Intimex Việt Nam; xác định những kết quả tích cực, những tồn tại hạn chế, từ đó đưa ra phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Intimex Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: lý luận chung về quản trị nguồn nhân lực, về công tác hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực thực hiện và đãi ngộ lao động.
– Phạm vị nghiên cứu: Phân tích và đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Intimex Việt Nam.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đã xác định, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, thống kê. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng phương pháp chuyên gia và phương pháp phân tích SWOT phân tích mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và nguy cơ.

Nguồn tư liệu sử dụng trong luận văn là các tư liệu thứ cấp thu thập từ các báo cáo chính thức của Công ty.

5. Ý nghĩa khoa học của nghiên cứu đề tài

Từ những tổng quan lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực, Học viên đã tiến hành phân tích làm rõ từng chức năng căn bản trong công tác quản trị nguồn nhân lực để vận dụng vào tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Intimex Việt Nam. Với những chức năng chính như: Chức năng thu hút nguồn nhân lực, chức năng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chức năng duy trì nguồn nhân lực, Học viên đã tìm ra những phương hướng cụ thể nhằm hoàn thiện những mặt còn yếu kém trong công tác quản trịnguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Intimex Việt Nam. Không những nghiên cứu tài liệu, giáo trình trong nước; Học viên còn tham khảo giáo trình của nước ngoài về quản trị nguồn nhân lực, rút ra bài học kinh nghiệm để giới thiệu những phương pháp mới trong công tác quản trị nguồn nhân lực mà các công ty lớn hiện nay đang áp dụng dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ.

Từ khóa tham khảo

viết thuê luận văn thạc sĩ

viết thuê luận văn cao học

viết thuê luận án tiến sĩ
viết thuê luận án văn thạc sĩ

Categories: Luận văn thạc sĩ

Tags: ,